Disclaimer

Rechten en plichten op het Internet

 • Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen. Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.

   

 • Disclaimer BiJeVa vzw
 • Vragen die betrekking hebben tot de webpagina’s dienen gericht te worden tot de webmaster.
 • http://www.bijeva.be , http://www.gratisspullenzoekengeven.be , http://www.crowddonation.be en http://bijeva-smartphone.be/ zijn websites van de vzw BiJeVa.
  De vereniging streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

   

 • Bronvermeldingen: vzw BiJeVa draagt zorg in het correct vermelden van bronnen. Mocht er onverhoopt een nalatigheid geconstateerd worden, gelieve ons hierover te informeren zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om dit kunnen te verbeteren of te verwijderen. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, oneigenlijk gebruik van en/of gedateerde informatie.

   

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder
 • website(s): de complete website BiJeVa.be, gratisspullenzoekengeven.be, crowddonation.be en bijeva-smartphone.be;
 • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina’s;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren, advertenties), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. inschrijven, kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • afgeschermde webpagina’s: toegang krijgen tot webpagina’s door middel van Identificatiemiddelen;
 • identificatiemiddelen: de toegekende gebruikersnaam en het paswoord;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten (audiovisueel materiaal) en/of andere objecten en andere content die door BiJeVa vzw publiek toegankelijk worden gemaakt ;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

   

 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina’s.
 • Door uw toegang tot en uw gebruik van de websites, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze disclaimer. Deze disclaimer is van toepassing op de websites alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van BiJeVa vzw. Indien een bepaling van deze disclaimer niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beinvloeden. U erkent dat de onderhavige bepalingen en het gebruik van de websites niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt tot stand gebracht tussen U en BiJeVa vzw.

   

 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

   

 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

   

 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen.

   

 • De uitgever mag de complete websites naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

   

 • De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

   

 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

   

 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina’s verzendt en/of verspreidt op welke drager of in welke verschijningsvorm dan ook.

   

 • Bezoekers kunnen de websites van BiJeVa vzw bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wel informatie dient overgemaakt te worden – bijvoorbeeld bij het inschrijven van een deelnemer of vrijwillige medewerk(st)er aan een buitenhuisvakantie of bij het zich laten registreren en het aanvragen van een account.
  Wij gebruiken cookies (kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst) om uw gebruik van de website te loggen: welke pagina’s u bezoekt, hoe vaak en hoe lang. Ook worden cookies gebruikt om uw login gegevens te onthouden als u een login voor een bepaalde pagina heeft aangemaakt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat dan niet alle functionaliteit van de website voor u toegankelijk is.
  Verder gebruiken we Google Analytics om informatie voor statistische analyse doeleinden te verzamelen. Deze dienst gebruikt zelf ook cookies, en kent een eigen privacybeleid, zie http://www.google.be/policies/privacy/.

  BiJeVa vzw respecteert de privacy van de bezoekers van haar sites en zorgt ervoor dat de informatie die aan haar ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld. BiJeVa vzw stelt deze gegevens onder geen beding zonder toestemming beschikbaar aan derden, behalve als BiJeVa vzw hier wettelijk toe verplicht zou worden.
  De uitgever spant er zich voor in te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en organisatorische procedures ingesteld om de verzamelde informatie te beveiligen. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te (blijven) maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina’s monitoren. Bij gebruik van de website verbindt u er zich toe te zorgen voor adequate maatregelen die het gebruikte systeem correct beveiligen (virusdetectie, toegangsbeperking, enz.) en om geen wijzigingen aan te brengen of defecten, techische storingen, overbelasting of onderbrekingen te veroorzaken en niet onachtzaam om te springen met de telecommunicatie en het internet-netwerk bij het toegang krijgen tot webpagina’s door middel van de Identificatiemiddelen, met andere woorden de toegekende gebruikersnaam en het paswoord. U zal elke component van de Identificatiemiddelen vertrouwelijk houden, afzonderlijk bewaren en beschermen tegen misbruik door niet gemachtigde personen. Het paswoord mag niet worden neergeschreven of elektronisch opgeslagen. U erkent dat elke verbinding met afgeschermde pagina’s via de Identificatiemiddelen zal worden beschouwd als zijnde gemaakt door de persoon aan wie de Identificatiemiddelen werden verleend. U zal BiJeVa vzw op de hoogte brengen zodra u op de hoogte is van een of andere vorm van misbruik, van niet toegestane onthullingen of van het verlies van de Identificatiemiddelen. BiJeVa zal onmiddellijk de toegang tot afgeschermde pagina’s blokkeren. Ondertussen zal u alle redelijke maatregelen nemen om de toegang tot de afgeschermde pagina’s te beperken en te beveiligen. U erkent dat u aansprakelijk zal zijn voor enige overtreding of tekortkoming bij het naleven van procedures of verplichtingen.

   

 • De BiJeVa sites bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van BiJeVa liggen en te goeder trouw geselecteerd zijn voor de doelgroepen, extern betrokkenen van BiJeVa, sponsoren en donateurs. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers of voor het online doneren als gespecialiseerde financiële dienst van betaalmaatschappijen (banken, creditcard maatschappijen,…) die u mogelijks via hun diensten om specifieke persoonlijke gegevens kunnen vragen opdat hun dienstverlening mogelijk zou kunnen worden. Gelieve in voorkomend geval het privacybeleid van deze financiële diensten te willen raadplegen. De vrijwillige leden medewerkers van BiJeVa vzw alsook alle tijdelijke medewerkers die geen lid zijn zullen u nooit rechtstreeks vragen om uw persoonlijke creditcard gegevens, pin codes, veiligheid codes of andere gevoelige gegevens zoals paswoorden en persoonlijke gegevens over te maken. E-mails van BiJeVa vzw eindigen altijd op @bijeva.be. BiJeVa is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of dienstverlening van deze sites of bronnen. BiJeVa geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten, diensten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Koppeling houdt geen bekrachtiging van beeld- / geluidsmateriaal en inhoud in !

   

 • Het auteursrecht op de inhoud van de Websites en alle downloads betrekking hebbende op BiJeVa en haar werking komt toe aan BiJeVa vzw. Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Websites, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BiJeVa v.z.w. (met uitzondering voor persoonlijk gebruik zonder verdere verspreiding) niet gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen worden, tenzij het tegendeel is aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Websites is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de Websites bevatten afbeeldingen en geluid waarop de partijen die de afbeeldingen gemaakt hebben het auteursrecht hebben. Rechthebbenden dienen bij het eventueel opeisen van hun recht altijd en eerst BiJeVa v.z.w. te informeren m.b.t. een mogelijk ongewenst gebruik van een afbeelding, tekst of video(film)beeld dat is geplaatst door BiJeVa, zodat inbreuk op het geclaimde recht ongedaan kan worden gedaan, zonder dat van rechtswege enige claim kan worden ingediend.

   

 • U mag de BiJeVa websites enkel gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder commercieel gebruik moet onder meer worden verstaan het gebruik van BiJeVa website content in het kader of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economisch doel of model.
  Hierbij dient u zich te houden aan de volgende algemene beperkingen.
  U zal de BiJeVa website inhoud:
  – niet gebruiken om inbreuk te maken op de toepasselijke wetgeving en/of op rechten van BiJeVa of derden. U zal BiJeVa v.z.w., diens vertegenwoordigers, vrijwillige medewerk(st)ers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Niet-limitatief overschouwd gaat het om feiten die tot vervolging kunnen leiden op basis van het burgerlijk aansprakelijksrecht, de handelspraktijkenwetgeving, het strafrecht, het merkenrecht, de wet op het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy van andere gebruikers en/of derden, de Conventie van Bern, TRIPS-overeenkomst, het Verdrag van de WIPO, de wet op het reproductierecht en de databankenwet. U zal ook de BiJeVa website inhoud niet kunnen gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen
  – niet gebruiken buiten de context waarin deze door BiJeVa aan de bezoekers werd aangeboden, en/of op een manier waardoor BiJeVa in diskrediet of slecht daglicht zou kunnen gebracht worden of aansprakelijkheid zou kunnen oplopen ten opzichte van derde partijen
  – niet gebruiken op een manier die enige goedkeuring, toestemming, steun of enige associatie in hoofde van BiJeVa vzw zou suggereren met betrekking tot enige niet-BiJeVa entiteit, persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging
  – enkel te gebruiken op de manier waarop deze door BiJeVa vzw aan u beschikbaar werden gemaakt, waarbij u er zich van zal onthouden om zelf dan wel andere personen te helpen deze te decompileren, te ‘reverse-engineeren’, te bewerken, te kopiëren, of anderszins te exploiteren
  – niet gebruiken op een manier dat deze worden aangetast en/of worden beschadigd, zoals onder meer door het uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of door technische beschermingsmaatregelen van BiJeVa Online Diensten te omzeilen
  – niet gebruiken om fondsen te werven, bijdragen te ontvangen, collectes te organiseren of voorwerpen te koop aan te bieden, zich met toeleiding van deelnemers bezig te houden en medewerkers te werven onder de naam en/of ten voordele van BiJeVa vzw, tenzij men hiertoe de onbetwistbare uitdrukkelijke en gerichte toestemming van BiJeVa vzw heeft bekomen. – op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van BiJeVa vzw en/of een derde.

   

 • Het aanbrengen van een link naar pagina’s van BiJeVa websites op uw eigen website, blog, pagina op sociale media, mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden binnen de grenzen van deze disclaimer. Dit kan enkel in de mate dat, wanneer de bezoeker van uw eigen website, blog, pagina op sociale media, op deze link klikt, de eigen webpagina volledig verdwijnt en de bezoeker wordt terugverwezen naar de betreffende BiJeVa pagina. Het URL-adres van de BiJeVa pagina moet steeds duidelijk zichtbaar in de link zijn. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van het op BiJeVa-websites gepubliceerde materiaal is niet toegestaan. Bij niet naleving heeft BiJeVa vzw het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van de link op uw website, blog, pagina op sociale media… .

   

 • Het embedden van BiJeVa Content is niet toegelaten. Het is evenmin toegelaten om BiJeVa Content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. BiJeVa vzw heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van de geïntegreerde BiJeVa Content op uw website, blog, pagina op sociale media… .

   

 • Indien de hier genoemde BiJeVa-websites links bevatten naar andere BiJeVa-websites, BiJeVa-blog, BiJeVa-pagina op sociale media en andere netwerkinitiatieven van BiJeVa vzw. Ook het gebruik van die websites, BiJeVa-blog, BiJeVa-pagina op sociale media en andere netwerkinitiatieven van BiJeVa vzw zijn onderworpen aan deze disclaimer.

   

 • Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. BiJeVa vzw kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

   

 • De op de website aangegeven services, tegemoetkomingen en activiteiten voor haar doelgroep worden slechts verleent als aangetoond wordt en BiJeVa vzw van oordeel is dat deze goed besteed of met de groots mogelijke inzet van betrokkenen, daarbij rekening houdend met eigen kunnen en hoe diep ze in de problemen zitten, gedaan worden / werden. Die services, tegemoetkomingen en activiteiten blijven volstrekt vrijblijvend en zonder verplichting. BiJeVa vzw dient niet te motiveren waarom zij tussenkomt, services verleend en activiteiten opzet noch waarom zij tussenkomsten, services en activiteiten beëindigt.

   

 • © mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort
 • webmaster@bijeva.be